:

 

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

„DĖL DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTAIGOS TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO"

Jonava

Užtikrinant racionalų įstaigos resursų naudojimą bei vadovaujantis įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais įstaigos veikloje sudaryta vidaus kontrolės sistema. Veiklos kokybiškam funkcionavimui bei kontrolei sudarytos komisijos bei paskirti atsakingi asmenys. Veikia Darbo bei Globos namų tarybos.

Įvairių veiklos sričių apskaitą, paslaugų teikimą bei darbuotojų ir gyventojų veiklą reglamentuoja įstaigos vadovo patvirtintos tvarkos (procedūrų aprašai). Įstaiga turi šiuos teisės aktus:

1.1.       Darbuotojų vidaus tvarkos taisykles.
1.2.       Gyventojų vidaus tvarkos taisykles.
1.3.       Įstaigos organizacinę struktūrą.
1.4.       Globos namų tarybos nuostatus.
1.5.       Korupcijos prevencijos tvarką, programą, priemonių planą.
1.6.       Antikorupcinės komisijos veiklos nuostatus.
1.7.       Dokumentų ir kitos informacijos perdavimo – priėmimo iš Jonavos rajono centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui tvarką.
1.8.       Lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, naudojimo tvarką.
1.9.       Finansų kontrolės taisykles.
1.10.   Lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarką.
1.11.   Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarką.
1.12.   Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus.
1.13.   Atskaitingų asmenų išlaidų apskaitos ir apyskaitų teikimo tvarką.
1.14.   Atsargų apskaitos tvarką.
1.15.   Gyventojų užimtumo organizavimo tvarką.
1.16.   Dalinio apmokėjimo arba visiško atleidimo nuo mokėjimo už papildomų paslaugų teikimą tvarką.
1.17.   Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarką.
1.18.   Darbo laiko žiniaraščio pildymo tvarką.
1.19.   Skalbyklos darbo organizavimo tvarką.
1.20.   Gyventojų piniginių lėšų ir kitų vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarką.
1.21.   Paramos priėmimo, saugojimo, išdavimo ir apskaitos tvarką.
1.22.   Gyventojų, jų globėjų (rūpintojų), kitų šeimos narių ar giminaičių skundų ir prašymų pateikimo tvarką ir jų registravimo žurnalą.
1.23.   Tarnybinio automobilio TOYOTA VERSO naudojimo tvarką.
1.24.   Tarnybinio automobilio VW TAURAN naudojimo tvarką.
1.25.   Tarnybinių mobiliųjų ir fiksuoto ryšio telefonų naudojimo tvarką.
1.26.   Kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudojimo tvarką.
1.27.   Reprezentacijai skirtų išlaidų naudojimo tvarką.
1.28.   Pastato ir teritorijos priežiūros ir techninio eksploatavimo tvarką.
1.29.   Sanitarinių ir higienos priemonių išdavimo normas.
1.30.   Higienos normų reikalavimų palaikymo tvarką.
1.31.   Dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarką.
1.32.   Trumpalaikių socialinių paslaugų teikimo tvarką.
1.33.   Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą.
1.34.   Bendravimo su neįgaliaisiais rekomendacijas.
1.35.   Kineziterapijos paslaugų teikimo tvarką.
1.36.   Ergoterapijos paslaugų teikimo tvarką.
1.37.   Socialinių darbuotojų etikos kodeksą.
1.38.   Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarką.
1.39.   Socialinių darbuotojų padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų darbo tvarką.
1.40.   Socialinių darbuotojų padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų, dirbančių pamainomis, darbo tvarką.
1.41.   Individualų gyventojo socialinės globos planą (ISGP).
1.42.   Maitinimo organizavimo tvarką.
1.43.   Valgiaraščius, sudarytus 5 savaitėms.
1.44.   Gerosios higienos praktikos taisykles.
1.45.   Maisto vartotojų pageidavimų bei nusiskundimų registravimo žurnalą.
1.46.   Neperdirbtų maisto produktų (mėsos, prieskoninių daržovių) sušaldymo ir atšildymo tvarką.
1.47.   Matavimo priemonių (termometrų) kalibravimo tvarką.
1.48.   Maisto, žaliavų ir produktų priėmimo registrą.
1.49.   Maisto, žaliavų ir produktų laikymo registrą.
1.50.   Šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko registrą.
1.51.   Valymo darbų registrą.

ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS KOMISIJOS

1.    Antikorupcijos komisija.
2.    Medikamentų bei asmens higienos prekių nurašymui komisija.
3.    Medikamentų bei asmens higienos priemonių, gautų paramos būdu, užpajamavimui ir nurašymui komisija.
4.    Higienos normų reikalavimų laikymosi vykdymo kontrolės komisija.
5.    Komisija gautai paramai priimti ir paskirstyti.
6.    Inventorizacijos pinigų kasoje ir specialių apskaitos dokumentų, blankų inventorizacijos komisija.
7.    Maisto produktų inventorizacijos komisija.
8.    Materialinių vertybių nurašymo komisija.
9.    Gyventojų piniginių lėšų ir kitų vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos komisija.
10.    Dokumentų ekspertų komisija.
11.    Materialinės žalos įstaigai įvertinimo komisija.
12.    Asmens galimybių mokėti už papildomas paslaugas įvertinimo komisija.
13.    Trumpalaikių paslaugų skyrimo asmeniui komisija.
14.    Dalinio apmokėjimo arba visiško atleidimo nuo mokėjimo už papildomų paslaugų teikimą komisija.
15.    Statinio apžiūros komisija.
16.    Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisija.
17.    Patalpų, reikalaujančių remonto, defektiniams bei darbų atlikimo aktams surašyti komisija.
18.    Turto pripažinimui nereikalingu arba netinkamu naudoti komisija.
19.    Sudaryta Vidaus audito grupė maitinimo saugai: bendrųjų higienos reikalavimų, susijusių su maisto tvarkymu, vykdymo kontrolei. Vidaus audito vadovas atsakingas už metinio audito plano rengimą.

PASKIRTI ATSAKINGI ASMENYS

20.    Paskirtas darbdavio atstovas įstaigoje ir įsteigta Darbo taryba.
21.    Atsakingi asmenys už finansų kontrolę.
22.    Atsakingas už Vidaus medicininio audito organizavimą.
23.    Atsakingas už informacijos rinkimą apie pacientų pasitenkinimą gaunamomis sveikatos priežiūros paslaugomis.
24.    Atsakingas už asmenų skundų ir prašymų registravimą.
25.    Atsakingas už tinkamą dezinfekavimo priemonių naudojimą, patalpų ir įrangos valymo ir dezinfekavimo organizavimą, sterilizaciją, rankų higieną ir medicininių atliekų tvarkymą.
26.    Atsakingas už pirmosios pagalbos vaistinėlės bei anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio priežiūrą ir jos papildymą, suvartotų vaistų ir panaudotos medicinos pagalbos priemonių registravimo žurnalo pildymą.
27.    Atsakingas už infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę.
28.    Atsakingas už medicinos prietaisų registravimą, kontrolę, metrologinę patikrą, bei duomenų apie medicinos prietaisus pateikimą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai bei „Pranešimų apie nepageidaujamus įvykius registravimo žurnalo“ pildymą.
29.    Atsakingas už Geros higienos praktikos taisyklių vykdymą
30.    Atsakingas už „Greitai gendančių maisto produktų priėmimo“ žurnalo pildymą.
31.    Atsakingas už „Maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalo“ pildymą.
32.    Atsakingas už „Šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko registravimo žurnalo“ pildymą.
33.    Atsakingas už „Valymo darbų registravimo žurnalo“ pildymą.
34.    Atsakingas už „Kiaušinių dezinfekcijos žurnalo“ pildymą.
35.    Atsakingas už „Darbuotojų higienos kontrolės žurnalo“ pildymą.
36.    Atsakingas už „Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos“ reikalavimų vykdymą.
37.    Atsakingas už neperdirbtų maisto produktų (mėsos, prieskoninių daržovių) užšaldymo ir atšildymo tvarkos reikalavimų laikymąsi.
38.    Atsakingi asmenys už pirminių dokumentų, reikalingų darbo užmokesčio apskaitos tvarkymui ir deklaracijų ar formų užpildymui, suvedant į buhalterinės apskaitos programą „my LObster trade“.
39.    Atsakingas už matavimo priemonių patikros organizavimą bei už kontrolei naudojamų termometrų kalibravimo procedūros organizavimą, „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių registravimo žurnalo“ pildymą.
40.    Atsakingi už medicininių atliekų tvarkymą, laikymą ir pridavimą .
41.    Atsakingi už Individualių socialinės globos planų kiekvienam gyventojui sudarymą ir sistemingą pildymą įstatymų nustatytą tvarka.
42.    Atsakingi už socialinių paslaugų poreikio globotiniams reguliarų vertinimą.
43.    Paskirti atsiskaitytini asmenys bei asmenys, turintys teisę įstaigos vardu pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku