Pradžia
:

Jonavos globos namai – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Adresas: Žeimių takas 7, LT–55130 Jonava,

elektroninis paštas: Pensionatas@jonava.net

tel./faks. (8 349) 539 88, tel. (8 349) 506 09.

Tinklalapis: www.globajonava.lt .

Vadovas:direktorė Dalia Astrauskienė

(elektroninis paštas: astrauskienedalia@gmail.com), tel. 8 618 321 32

INFORMACIJA APIE PASLAUGAS

Įstaigoje paslaugos teikiamos, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais nuostatais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinės globos normomis, Lietuvos Respublikos higienos norma HN 125:2011„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Įstaiga pakankamai didelė, todėl išplėtota teikiamų paslaugų struktūra.

Pagrindinės paslaugos:

 • apgyvendinimo (būsto ir aplinkos pritaikymo);
 • maitinimo organizavimo;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • socialinio darbo (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir kt.);
 • sveikatos priežiūros arba slaugos;
 • kineziterapijos;
 • ergoterapijos – masažo;
 • dvasinių poreikių tenkinimo;
 • laisvalaikio ir užimtumo organizavimo;
 • trumpalaikės socialinės globos;
 • Dienos socialinės globos.

Vidutinis gyventojų skaičius – 90. Už paslaugas gyventojai moka 80% visų gaunamų pajamų (pensijos, slaugos ar priežiūros išmokų, transporto kompensacijos, našlių, tremtinių ir kt. išmokų), bei 1% turto vertės, jei paskutiniais metais prieš patenkant jo turėjo. Likusi pajamų dalis pristatoma asmeniškai (per Lietuvos paštą).

Paslaugos kaina 2014 m. (per mėnesį):

 • senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 1681,75 Lt
 • asmenims su sunkia negalia – 2376,46 Lt,
 • trumpalaikės socialinės globos – 1681,75 Lt.

Įstaigoje teikiamos ir papildomos paslaugos, patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. Nr. 1 TS – 135 sprendimu: už gyvenimą vienviečiam kambaryje, už asmeniškai kambaryje naudojamus TV, mikrobanges krosneles, elektrinius virdulius, ir kt.)

INFORMACIJA APIE PERSONALĄ

Globos namuose dirba 49 darbuotojai.

Dauguma jų - turintys reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją, licencijas, bei reikiamą kompetenciją. Didžioji dalis darbuotojų turi ilgalaikį darbo stažą šioje įstaigoje, nuolat kelia kvalifikaciją kursuose, dalyvauja profesiniuose sambūriuose. Jų asmeninės žmogiškosios savybės tinkamos dirbti su senais, neįgaliais žmonėmis.

Personalo, tiesiogiai aptarnaujančio globotinius ir gyventojų santykis įstaigoje - 0,34 darbuotojo vienam gyventojui, t. y. 31 darbuotojas (63%) dirba tiesiogiai su paslaugų gavėjais. Bendras visų darbuotojų ir gyventojų santykis - 0,54 (18 etatų).

Darbuotojų išsilavinimas:

 • aukštąjį universitetinį turi 7 (14%)
 • aukštąjį neuniversitetinį (su specialiuoju viduriniu) – 14 (30%),
 • pagrindinį (profesinį/techninį)16 (33%),
 • vidurinį – 10 (20%),
 • nebaigę vidurinio – 2 (3%).

Darbuotojams sudarytos sąlygos nuolat kelti kvalifikaciją bei kompetenciją.

Specialistų kvalifikacija:

 • Socialiniai darbuotojai turi aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą, socialinio darbuotojo kvalifikaciją, išklausę 16 val. kasmetinius kvalifikacijos kursus.
 • 17 socialinių darbuotojų padėjėjų išklausė įžanginius 40 val. kursus bei 16 val. kasmetinius kvalifikacijos kursus.
 • Slaugytojos turi licencijas verstis asmens sveikatos priežiūros veikla, teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas,
 • Kineziterapeutė turi reikiamą išsilavinimą.,
 • Ergoterapeutė-masažistė turi reikiamą išsilavinimą.
 • slaugytojų padėjėjos turi reikiamą 360 val. kvalifikaciją.

Darbuotojai pakankamai aprūpinti darbui reikalingomis priemonėmis

APIE PASLAUGAS PLAČIAU ... APGYVENDINIMAS

Įstaiga įsikūrusi miesto centre, arti gydymo įstaigų, lengvai pasiekiama artimiesiems. Kiekvienam gyventojui tenka vidutiniškai: 7,65 m2 miegamojo ploto, 24,67 m2 bendro naudojimo ploto t.y.: valgykla, maisto gaminimo bei sandėliavimo, indų plovimo patalpos, kineziterapijos, relaksacijos kabinetai, Maldos kambarys, biblioteka, svečių priėmimo, užimtumo kabinetai, vonių patalpos, skalbimo - džiovinimo, dezinfekcijos patalpos, rūkomasis ir kt.

Kieme įkurtos rekreacinės zonos: šiltuoju metų laiku globotiniai gali leisti laiką dviejose uždaruose kiemeliuose, kurie apželdinti dekoratyviniais augalais, gėlėmis, pastatyti suoliukai. Teritoriją puošia medžio drožiniai, dekoratyviniai akmenys, apie šimto vaismedžių sodas, alpinariumai.

Įstaigoje yra 49 kambariai, iš jų:

10 vienviečių,

26 dviviečiai, 13 triviečių. Sanitariniai mazgai:

54 WC su praustuvais,

6 vonios,

2 dušo kabinos.

Atvykdami gyventojai gali atsivežti nuosavus namų apyvokos reikmenis, įsivesti telefoną, internetą.

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Įstaiga turi „Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą“.

Globotinių maitinimui organizuoti įstaigoje patvirtintos „Geros higienos praktikos taisyklės“, kurios reglamentuoja šių paslaugų teikimą: įvertina, analizuoja bei reglamentuoja bendruosius ir esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos įvertinimą, saugos reikalavimų vykdymą. Veikia įstaigos vadovo sudaryta vidaus audito grupė ir paskirti atsakingi asmenys už šių taisyklių vykdymą bei savikontrolės dokumentacijos pildymą.Nuolat vertinami ir analizuojami rizikos veiksniai – biologiniai, cheminiai ar fizikiniai veiksniai, kurie gali būti maisto nesaugumo jį vartojant priežastimi (pvz., mikroorganizmai, ploviklio likučiai ir kt.), reglamentuotamaisto žaliavų, medžiagų ir gatavos produkcijos priimamo ir laikymo tvarka.

Steigėjo patvirtinta maitinimo kaina vienam gyventojui - 12,5 Lt dienai. Globos namų gyventojai maitinami keturis kartus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims.

Įstaigoje sudaryti perspektyviniai 5 savaičių valgiaraščiai (kad nesikartotų maisto racionas). Pagal galimybes buvo atsižvelgiama į globos namų gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus.

Be kasdieninių valgiaraščių, sudaromi ir šventiniai (Šv. Velykų, Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų, Joninių, Naujųjų metų ir kt. progomis).

Antrieji patiekalai ruošiami garų krosnyje (indukcinėje) - be riebalų.

Vertinami neįgalių asmenų rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimai ir esant poreikiui globotiniams taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta (trintas, paskystintas maistas) bei užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba juos maitinant (nevaikštantiems ar pablogėjus jų sveikatai).

Pagal gydytojų rekomendacijas organizuojamas dietinis maitinimas: taikoma angliavandenių kiekį koreguojanti dieta (sergantiems diabetu) bei sumažinto riebalų, cholesterolio ir sočiųjų, riebiųjų rūgščių kiekio dieta.

SOCIALINIS DARBAS

Įstaigoje patvirtintas socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Šį darbą dirba 4 socialiniai darbuotojai, kurie atsakingi už individualių socialinės globos planų (ISGP) sudarymą kiekvienam gyventojui bei jų vykdymo priežiūrą ir reikiamos dokumentacijos pildymą (ISGP - tai įstaigos kvalifikuotų specialistų komandos detalios informacijos pateikimas apie globotinio socialinius ryšius, šeimą, savarankiškumo lygį, poreikius (socialinius, sveikatos priežiūros, slaugos, psichologinius, kultūrinius, dvasinius, religinius ir kt.), numatyti būdai ir priemonės juos tenkinti ir kita.). Metų eigoje, dėl sveikatos būklės pokyčių individualūs globos planai koreguojami.

Naujai atvykusiam gyventojui 1 mėnesio laikotarpiu sudaromi adaptacinio laikotarpio kasdieninės veiklos planai, identifikuojamos problemos, vykdomas individualus ir komandinis socialinis darbas.

Pagrindinės socialinio darbo paslaugos: globotinių socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas: aktyvinimas (skatinimas dalyvauti įstaigos socialinėje veikloje), ryšių su bendruomene atstatymas ir skatinimas juos plėtoti (panaudojant paties globotinio galimybes); paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes, pagalba, tarpininkavimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, sprendžiant asmenines globotinio problemas už įstaigos ribų; sąlygų sudarymas (globotinio pageidavimu) be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo ir kitais jam svarbiais klausimais; reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas įstaigoje ar už jos ribų; pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkybių, motyvacijos skatinimas ir palaikymas; ypač akcentuojamas psichinis bei fizinis sveikatos būklės stabilizavimas, padedant palaikyti ir ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir aplinka, skatinant tarpasmeninį bendravimą.

Socialinių darbuotojų pagrindinės funkcijos: globotinio teisių ir interesų gynimas, kasdieninės veiklos organizavimas pagal individualius poreikius ir savarankiškumo lygį, nevaikštančių globotinių išvežimo iš kambario į lauką (šiltuoju metų laiku) arba į kitas užimtumui pritaikytas patalpas organizavimas, tarpusavio pagalbos skatinimas (savipagalbos grupės); konfliktinių situacijų sprendimas. Socialiniai darbuotojai nuolat palaiko ryšį su gyventojų artimaisiais tiesioginiu kontaktu, telefonu arba rašo laiškus. Jie stebi ir vertina socialinių darbuotojų padėjėjų darbą, atlieka gyventojų apklausą teikiamų paslaugų kokybės klausimais.

Pagrindinės socialinių darbuotojų bei slaugytojų padėjėjų funkcijos - nesavarankiškų gyventojų priežiūra ir slauga: prausimas, rengimas, maisto pristatymas iresant būtinumui - pamaitinimas, sauskelnių, patalynės keitimas, maudymas, dantų bei burnos higienos procedūros, akių, nosies ir ausų priežiūra, sušukavimas, asmens bei kambario sutvarkymas, asmeninių spintelių, rūbų spintų, kambarių ir sanitarinių mazgų tvarkymas, pagalba naudojantis tualetine kėde, pagalba tualete, padėties keitimas lovoje (sunkiems ligoniams), pagalba vaikščiojant, atsikeliant ir atsigulant, naudojantis įvairiomis kompensacinės pagalbos priemonėmis, barzdos skutimas, bendras stebėjimas (odos, išvaizdos, reakcijos), temperatūros matavimas (esant įtarimui), ūgio, svorio matavimas, tuštinimosi, šlapinimosi stebėjimas ir informavimas apie pasikeitimus, pagalba ir priežiūra, naudojant medikamentus, paruošimas išvykimui iš įstaigos (į gydymo įstaigą ar kt.), nesavarankiškų globotinių nuvežimas į vykstančius renginius, šv. Mišias, laidotuves; skubi pagalba kitiems darbuotojams iškvietus; mirusiųjų gyventojų pagerbimas šarvojimo salėje, išlydėjimas iš įstaigos į kapines ir kitos nenumatytos paslaugos.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA ARBA SLAUGA

Įstaiga turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą „Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją“ teikti slaugos-bendrosios praktikos slaugos, kitą ambulatorinę - kineziterapijos paslaugą bei leidimus-higienos pasus: „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla: bendrosios praktikos slauga, kineziterapija“, „Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla“.

Įstaigoje dirba bendrosios praktikos slaugytojai, kineziterapeutas, ergoterapeutas-masažistas. Slaugytojos pildo gyventojų sveikatos priežiūros korteles, ilgalaikius sveikatos priežiūros planus, medikamentus išduoda pagal gydytojo paskyrimus kiekvienam gyventojui, organizuoja sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas, lydi į gydymo įstaigas.

Kasdieninėms kiekvieno globotinio problemoms aptarti, spręsti du kartus per dieną renkasi komanda, kurią sudaro: socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas, ergoterapeutas-masažistas, užimtumo specialistas. Komandinį darbą, teikiant slaugos ir socialinio darbo paslaugas reglamentuoja „Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarka“.

Steigėjo patvirtinta norma medikamentams ir slaugos priemonėms - 4,5 lito vienam asmeniui per parą. Gyventojai aprūpinami medikamentais ir slaugos priemonėmis, atsižvelgiant į skirtus asignavimus bei vadovaujantis patvirtinta „Medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo tvarka“, kuri reglamentuoja jų vartojimo apskaitą, priežiūrą bei kontrolę. Įstaiga turi pakankamai kompensacinės technikos neįgaliesiems (vežimėlių, vaikštynių, tualetinių kėdžių ir kt.), keltuvų, persislinkimo lentų, neštuvų, funkcinių lovų, čiužinių pragulų profilaktikai, kineziterapinių priemonių ir kt.

Visiems darbuotojams kasmet organizuojamas profilaktinis sveikatos tikrinimas.

Esant būtinumui asmenims teikiamos paliatyviosios slaugos paslaugos, organizuojant dvasinę, religinę, psichologinę ir kt. pagalbą. Atsižvelgiant į jų pageidavimą, organizuojamas parapijos klebono apsilankymas.

Kineziterapijos paslaugas teikia kineziterapeutė, turinti licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti kineziterapijos paslaugas. Kasdien vyksta grupiniai ir individualūs užsiėmimai (vidutiniškai apie 10 asmenų per dieną).

Ergoterapijos užsiėmimai vyksta kasdien individualiai. Masažas atliekamas pagal gydančiojo šeimos gydytojo paskyrimą.

LAISVALAIKIO IR UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

Įstaigos gyventojai gyvena žymiai aktyvesnį sociokultūrinį gyvenimą, nei savarankiškai savo namuose gyvenantys neįgalieji ar senyvo amžiaus žmonės. Įrengti kineziterapijos, relaksacijos kabinetai, maldos kambarys, biblioteka, svečių priėmimo, užimtumo kabinetai,teikiamos muzikos terapijos bei dogoterapijos paslaugos (lankosi kinologų draugijos nariai su gyvūnais).

Visiems norintiems ir galintiems užsiimti mėgstama veikla, sudaromos sąlygos (pynimasis iš vytelių, molio darbai, mezgimas, tapyba, floristika, dekupažas, skaitymas ir kt.).

Kasmet organizuojamos tradicinėmis tapusios šventės: Naujieji metai, Užgavėnės, Trys karaliai, Lietuvos Valstybės atkūrimo, Kaziuko mugė, Tarptautinė moters diena, Šv. Velykos, Motinos diena, Tėvo diena, Joninės, Ledų šventė, Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, Socialinių darbuotojų profesinė šventė, Pasaulinė žmonių su negalia diena, Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos, Naujametinis žiburėlis, koncertai, vakaronės, parodos. Gyventojai pagal galimybes lankosi mieste vykstančiose parodose, kino filmuose, koncertuose Jonavos kultūros centre, Neįgaliųjų draugijos renginiuose.

Kasmet dalis globotinių gali pasigrožėti mūsų šalies nuostabia gamta, istorinėmis vertybėmis. Grožėjomės Trakų pilimi, Kretingos žiemos sodu, Tulpių žydėjimu Burbiškio dvare, Rumšiškių etnografiniu muziejumi, Biržų smegduobėmis, Kryžių kalnu, Raganų kalnu, Velnių, Arklio, Angelų muziejais, Anykščių įžymybėmis, plaukiojome laivu Kauno mariomis, ne kartą pasiekėme jūrą ties Palanga, Šventąją ir Neringa... Net Latvijos Rundalės pilį aplankėme...

Organizuojami gyventojų pasveikinimai jubiliejų proga.

Dauguma gyventojų su darbuotojų pagalba naudojasi asmeniniais mobiliaisiais telefonais, taip palaikydami glaudesnį ryšį su artimaisiais.

Beveik kiekvieną savaitę įstaigos globotiniai sulaukia svečių, su kai kuriais jų nuolat bendradarbiauja. Tai: Psichinės sveikatos centro, UAB „Deko Resto“, Jeronimo Ralio gimnazijos, darželio - mokyklos „Lakštingalėlė“, Jaunimo mokyklos,Neįgaliųjų veiklos centro, Janinos Miščiukaitės meno mokyklos,Panerio pradinės, „Lietavos“ pagrindinių mokyklų, ,,Bočių“, „Lankesos“, „Jonavėlės“ kolektyvai, klubas „Prie kavos“ ir kt.

Jonavos globos namuose nuo 2012 m. tradiciškai vykdomas projektas „Kurkime ateitį atsakingai“ su Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinės mokyklos moksleiviais, UAB „Agrofirma Sėklos“ ir „EKO karta“. Moksleiviai kartu su gyventojais sėja UAB „Agrofirmos Sėklos“ padovanotas gėlių sėklas į vazonus, augina daigus, kuriuos gegužės mėnesį pasodina į gėlynus.

Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas „Piliečio žadintuvas“. Vienas iš šio projekto tikslų – daryti gerus darbus. Projekto dalyviai (6,7,8,10 klasių mokiniai) pasisiūlė padėti mūsų gyventojams. Pagal šį projektą moksleiviai lankosi globos namuose 2 kartus per savaitę, aktyvindami globotinius: skaito knygas, neįgaliuosius vežioja po įstaigos teritoriją, naudojasi relaksacijos ir kineziterapijos kabinetais ir kt. Įstaigos globotiniai supažindina jaunimą su liaudies folkloru.

Kartą per mėnesį leidžiamas įstaigos metraštis „Naujienos apie Mus ir Mums“, kuris skelbiamas tinklalapyje.

Jau treti metai vyksta projektas su UAB „Deko Resto“, kurio metu globotiniai mokosi įvairių menų: molio darbų, dekupažo, tapybos ant šilko ir kt.

DVASINIŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

Globotinių pasiskirstymas pagal tikėjimą: 87 % - išpažįstantys katalikų tikėjimą, 9 %- pravoslavų, 3 % - sentikiai, 1 % - netikinčiųjų. Šv. Mišios įstaigoje organizuojamos tik katalikams - vieną kartą per mėnesį, į įstaigą atvykstant parapijos klebonui. Globotinių, negalinčių dalyvauti vykstančiose Šv. Mišiose, dvasinių ir religinių poreikių tenkinimui organizuojamas parapijos klebono individualaus aplankymas kambariuose. Įstaigoje organizuojamos religinės šventės: Trijų karalių atvykimo, Šv. Velykos, Visų Šventųjų diena, Šv. Kūčios, Žolinės, Šv. Kalėdos.

Yra Maldos kambarys, kuriame globotiniai gali pabūti vienumoje, pasimelsti..

Prieš mirusiųjų atminimo dieną Vėlines, vežame savarankiškus gyventojus, kurių artimieji palaidoti Jonavos rajono Šmatų kapinėse, sutvarkyti kapavietes. Darbuotojai sutvarko 36 vienišų buvusių globotinių kapus, padeda gėlių puokštes ir žvakutes.

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Užtikrinant racionalų įstaigos resursų naudojimą bei vadovaujantis įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais įstaigos veikloje sudaryta vidaus kontrolės sistema. Veiklos kokybiškam funkcionavimui bei kontrolei sudarytos komisijos bei paskirti atsakingi asmenys. Veikia Darbo bei Globos namų tarybos.Įvairių veiklos sričių apskaitą, paslaugų teikimą bei darbuotojų ir gyventojų veiklą reglamentuoja įstaigos vadovo patvirtinta 91 tvarka (procedūrų aprašai).

Įstaigoje veikiančios komisijos:

ü          Antikorupcijos komisija.

ü          Nuolatinė komisija medikamentų bei asmens higienos priemonių užpajamavimui ir nurašymui.

ü          Nuolatinė komisija medikamentų bei asmens higienos priemonių, gautų paramos būdu, užpajamavimo ir nurašymo.

ü          Vidaus medicininio audito grupė.

ü          Higienos normų reikalavimų laikymosi vykdymo kontrolės komisija.

ü          Komisija gautai paramai priimti ir paskirstyti.

ü          Pinigų kasoje ir specialių apskaitos dokumentų, blankų inventorizacijos komisija.

ü          Maisto produktų inventorizacijos komisija.

ü          Materialinių vertybių nurašymo komisija.

ü          Gyventojų piniginių lėšų ir kitų vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos komisija.

ü          Dokumentų ekspertų komisija.

ü          Materialinės žalos įstaigai įvertinimo komisija.

ü          Asmens galimybių mokėti už papildomas paslaugas įvertinimo komisija.

ü          Trumpalaikių paslaugų skyrimo asmeniui komisija.

ü          Statinio apžiūros komisija.

ü          Vidaus audito grupė maitinimo saugai.

ü          Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisija.

ü          Patalpų, reikalaujančių remonto, defektiniams bei darbų atlikimo aktams surašyti komisija.

ü          Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu komisija.

ü          Atsiskaitytinų asmenų sąrašas.

ü          Asmenų, turinčių teisę įstaigos vardu pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus sąrašas.

ü          Metinės materialinių vertybių ir kitų balansinių sąskaitų inventorizacijos komisija.

ü          Metinė pinigų kasoje ir specialių apskaitos dokumentų inventorizacijos komisija.

ü          Viešųjų pirkimų komisija.

ĮSTAIGA ĮREGISTRUOTA KAIP PARAMOS GAVĖJA

Nuolat ieškome rėmėjų, bei galimybių įsigyti reikiamos slaugos įrangos, kompensacinės technikos neįgaliesiems, pagerinti darbo sąlygas dirbantiesiems, bei globotinių gyvenimo sąlygas, atliekant einamąjį gyvenamųjų patalpų remontą, aplinką darant jaukesne.

Didžioji dalis paramos gauta pagal vykdytus projektus su užsienio šalių fondais (įrengtas relaksacijos kambarys, renovuota šarvojimo salė, atliktas patalpų remontas, įsigytas automobilis ir kt.), dalis paramos gauta daiktais – apranga, patalynė, baldai, slaugos prekės ir kt. Paramai skirtas pinigines lėšas naudojame įstaigos įvaizdžio gerinimui: sodiname gėles, medelius, bei teikiamų paslaugų kokybei gerinti: patalpų einamajam remontui, kompensacinės technikos įsigijimui: keltuvų, neperšlampamų čiužinių, paklotų, perkėlimo lentų ir kt.

Kiekvienas dirbantysis gali apsispręsti kam skirs savo pajamų mokesčio dalį – 2 procentus. Jei turėjote apmokestinamų pajamų, tuomet kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galite paskirti dalį savo sumokėto pajamų mokesčio paramai. Jeigu nenurodote, ką daryti su šiais 2 procentais, juos paskirsto valstybė savo nuožiūra paramos gavėjams.

Mūsų įstaiga turi PARAMOS GAVĖJO STATUSĄ, todėl prašome visų geranoriškų žmonių skirti 2 procentus savo pajamų mokesčių mūsų globos namams.

Tam reikia užpildyti formą FR0512. Ją užpildyti Jums padės įstaigos buhalterijos darbuotojos. Taip pat galima pildyti svetainėje: elektroninė deklaravimo sistema (EDS): „funkcijos“ – „deklaravimas“ – „pateikti dokumentą“ - pasirinkite: „Pildyti portale“. Skyriuje „Pildyti naują dokumentą“ pasirinkite reikiamą formą. Kur kas lengviau ją surasite, jei pasinaudosite filtru - nurodysite formos kodą 512 ir paspausite „Filtruoti“.

Mūsų rekvizitai: Jonavos globos namai, įstaigos kodas 191643822.

Šiais metais dėkojame visiems mus parėmusiems, o kitais metais tikimės Jūsų lojalumo mūsų namams.

ATMINTINĖ NORINTIEMS RINKTIS MŪSŲ GLOBOS NAMUS

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi (apgyvendinti globotinį) Jonavos globos namuose, turi kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą adresu: Vasario 16-osios g. 31, Jonava. (atsistoti į eilę).

Tel.: (8 349) 54722; Darbo laikas: I-IV nuo 8.00 iki 17.00, V nuo 8.00 iki 14.00.

Turto mokestį gali paskaičiuoti socialinės paramos skyriuje, Jonavos rajono savivaldybės I aukštas, kab. Nr. 118, tel. (8 349) 50032. Būtina: gyvenamoji vieta deklaruota Jonavos rajone, išskyrus trumpalaikei socialinei globai.

Jonavos Socialinių paslaugų centrui turi pateikti šiuos dokumentus (pažymėta + ):

 Dokumento pavadinimas Ilgalaikei globai Jonavos globos namuose Trumpalaikei globai dokumentai pateikiami globos namams

Prašymas

(pildomas Soc. paslaugų centre, su darbuotojų pagalba. Pasirašo pats asmuo arba jo globėjas, rūpintojas, tėvai)

+

+

(Pildomas

globos namuose)

Pensininko pažymėjimas

(Soc. paslaugų centre padaroma kopija)

+ +

Neįgaliojo pažymėjimas

(Soc. paslaugų centre padaroma kopija)

+ +

Pasas arba asmens tapatybės kortelė

(Soc. paslaugų centre padaroma kopija)

+ +

Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, nuolatinės priežiūros (pagalbos) arba nuolatinės slaugos nustatymo pažyma

(Soc. paslaugų centre padaroma kopija)

+ +

Medicininis dokumentas išrašas (F 027/a) pradinis siuntimas į globos namus

(išrašomas šeimos ar kt. gydančio gydytojo)

+ +
Asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto vertės normatyvą. +

+

(Sutikimą mokėti pilną paslaugos kainą)

Buities tyrimo aktas

(pildomo Soc. paslaugų centro darbuotojai)

+ -

Jonavos globos namų adresas: Žeimių takas- 7, 55130, Jonava tel/fax 8 349 53988, 8 618 32132.

Daugiau informacijos apie įstaigą: www.globajonava.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku